Fiziki Coğrafyanın Alt Dalları Nelerdir?

Fiziki coğrafyanın alt dalları jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası ve doğal afetler coğrafyasıdır.

Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi): Yeryüzünün biçimlenmesinde etkili olan iç ve dış kuvvetler ile yer şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı jeoloji (yer bilimi), jeofizik (yer fiziği bilimi) ve litoloji (taş bilimi) gibi bilim dallarından yararlanmaktadır.

Fofoğraf 1.1.8 İklim olaylarını klimatoloji inceler.
Fofoğraf 1.1.8 İklim olaylarını klimatoloji inceler.

Klimatoloji (İklim Bilimi): Sıcaklık, basınç, rüzgârlar (Fotoğraf 1.1.8), nem ve yağış gibi iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı ile yeryüzündeki iklim tipleri bu bilim dalının başlıca inceleme alanıdır. Klimatolojinin yararlandığı başlıca bilimler meteoroloji, fizik ve kimyadır.

Hidrografya (Sular Coğrafyası): Okyanuslar, denizler, göller, akarsular gibi yer üstü suları ile yer altı sularını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının yararlandığı başlıca bilimler su bilimi (hidroloji), akarsu bilimi (potamoloji), göl bilimi (limnoloji), okyanus bilimi (oseonografya) ve yer altı suları bilimidir (hidrojeoloji).

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Bu bilim dalının başlıca inceleme alanı, bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışı ile bu dağılışı etkileyen faktörlerdir. Biyocoğrafya biyoloji, botanik, zooloji bilimlerinden yararlanmaktadır.

Toprak Coğrafyası: Yeryüzündeki toprakların oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Pedoloji (toprak bilimi), toprak coğrafyasının yararlandığı bilim dalıdır.

Fofoğraf 1.1.9 Afetler, doğal afet coğrafyasının konusudur.
Fofoğraf 1.1.9 Afetler, doğal afet coğrafyasının konusudur.

Doğal Afetler Coğrafyası: Can ve mal kaybına neden olan afetlerin (Fotoğraf 1.1.9) oluşumu ve dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı jeoloji, jeofizik, klimatoloji, fizik ve kimya gibi bilim dallarından yararlanmaktadır.

Coğrafya incelediği konuların dağılışını ele alırken kartografyadan yararlanmaktadır. Kartografya, haritalara ilişkin bilimsel verilerin işlenmesi ve sanat çalışmalarını kapsayan harita yapım sanatı, bilim ve teknolojisidir.

Yorum yapın