Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik Düzeyi

Toplumların gelişim sürecinin her aşamasında çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı değişmiştir. Bütün toplumlarda yüzlerce yıl, temel ekonomik etkinliği birincil faaliyetler oluşturmuştur.

Bu nedenle çalışan nüfusun çoğunluğu da bu alanda toplanmıştır. Sanayileşmeye bağlı olarak birincil faaliyetlerde çalışanların oranı azalırken diğer faaliyetlerde çalışanların oranı artmıştır. Günümüzde bu durum, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir.

Gelişmiş ülkelerde çalışanların büyük bir kısmı üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetler içinde yer almaktadır. Bu tür ülkelerde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı çok azdır (Grafik 2.12). Bunun nedeni tarımsal etkinliklerin makinelerle yapılmasıdır.

Az gelişmiş ülkelerde ise sanayi gelişmemiştir. Tarımda daha çok insan gücü kullanılır. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise üçüncül sektörde çalışanların oranı fazla, birincil ve ikincil sektörlerde çalışanların oranı ise birbirine yakındır.

Grafik 2.12 Gelişmişlik düzeyleri farklı olan bazı ülkelerde nüfusun iş kollarına dağılımı (2016).
Grafik 2.12 Gelişmişlik düzeyleri farklı olan bazı ülkelerde nüfusun iş kollarına dağılımı (2016).

Yorum yapın