Türkiye’de Erozyon | Türkiye’de Heyelan

a) Türkiye’de Erozyon

Toprak örtüsünün dış güçler tarafından taşınmasını ifade eden erozyon (Fotoğraf 1.102), Türkiye’de önemli sorunlardan biridir. Bunun en önemli nedeni, bitki örtüsünün olmaması ya da cılız olmasıdır. Arazi eğiminin fazla olması yağış rejiminin düzensiz olması da erozyonu arttıran doğal etmenlerdir.

Fotoğraf 1.102 Erozyon sonucu her yıl milyonlarca ton toprak denizlere akmaktadır.
Fotoğraf 1.102 Erozyon sonucu her yıl milyonlarca ton toprak denizlere akmaktadır.

Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, hayvanların meralarda aşırı otlatılması, tarlaların nadasa bırakılması ve tarlaların eğim yönünde sürülmesi erozyonu arttıran beşerî etmenlerdir. Türkiye arazisi çok şiddetli (Harita 1.15), şiddetli, orta şiddetli ve hafif şiddetli erozyon bölgelerinden oluşmaktadır (Grafik 1.1).

Grafik 1.1 Türkiye arazisinde erozyon
Grafik 1.1 Türkiye arazisinde erozyon

Türkiye’de erozyonla mücadele sonucu taşınan toprak miktarı azalmaktadır. Örneğin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün verdiği rakamlara göre 1970 yılında erozyonla kaybedilen toprak miktarı 500 milyon ton iken bu rakam 2017 yılında 154 milyon tona inmiştir.

Harita 1.15 Türkiye’de erozyon

b) Türkiye’de Heyelan

Heyelan (Fotoğraf 1.103) kayaların, ayrışmış materyallerin ve toprağın eğim doğrultusunda yer değiştirmesidir. Bu tür olaylara fazla eğimli yamaçlarda, yağışlı veya kar erime dönemlerinde rastlanır.

Bu tür olayların en çok görüldüğü yer Karadeniz’dir. Özellikle Doğu Karadeniz, Türkiye’de heyelan olaylarının sıklıkla yaşandığı yerdir. Türkiye genelinde gerçekleşen heyelanların yarıdan fazlası yağışların ve kar erimelerinin etkisiyle ilkbaharda yaşanmaktadır.

Fotoğraf 1.103 Heyelan
Fotoğraf 1.103 Heyelan

Yorum yapın